Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Byggnadsnämnden
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott